تابع چگالی احتمال و تابع توزیع ی متغیر تصادفی y=cos(x) که در آن x بین 0 و ۲pi توزیع یکنواخت دارد # ردیف


تابع چگالی احتمال و تابع توزیع ی متغیر تصادفی y=cos(x) که در آن x بین 0 و ۲pi توزیع یکنواخت دارد

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا این فایل را ملاحظه فرمایید. کد مطلب مربوط به این تصاویر به صورت زیر است:

y=-2:0.001:2;
fy=1/pi*1./sqrt(1-y.^2);
fy=fy.*(y>-1).*(y<1);
plot(y,fy)
fy=1/2+asin(y)/pi;
fy=fy.*(y>-1).*(y<1)+(y>=1);
hold on;plot(y,fy)
axis([-2 2 0 3])

شاد و سربلند باشید.